fbpx

Poznaj naszą Politykę Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prawna KEMPA I WSPÓLNICY Bartosz Kempa  z siedzibą w Warszawie (02 – 367), ul. Grójecka 104/50, NIP: 7392417312, [dalej: „my”]. Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Warszawa (02 – 367), ul. Grójecka 104/50;
  • przez e-mail: kontakt@zmarnowanyurlop.pl;
  • telefonicznie: 571 303 591 (w dni powszednie od 9 do 16)

Dane osobowe zbierane przez nas przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Zachowujemy dane osobowe w poufności i zabezpieczamy je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności zbieramy i przetwarzamy dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu naszych usług, w tym w celu informowania o wydarzeniach organizowanych przez nas lub w których  uczestniczymy oraz o naszej działalności (np. w ramach newslettera), a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną https://zmarnowany-urlop.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez nas z klientami, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z nami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z nami (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Twoje prawa

Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Tobą, przekazywanie Tobie informacji o wydarzeniach i naszej działalności lub wykonanie usługi. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Ciebie uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji, w tym tematycznych alertów prawnych. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Tobie prawo dostępu do Twoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w celach marketingowych, możesz w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi

Masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych. Newsletter oraz inne podobne informacje przesyłamy do czasu wniesienia sprzeciwu w tym zakresie.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub pośrednio z nami, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie call center i działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Twoje dane osobowe przetwarzane są w naszej siedzibie. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE zastosujemy odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.

W związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, możemy powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Twoich danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi naszymi instrukcjami.

Brak profilowania           

Twoje dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie https://zmarnowany-urlop.pl, będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaniesz zawiadomiony w drodze pojawiającego się okna (pop-up window). O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności.

Wersja pierwsza. 1.10.2018