fbpx

Regulamin Sklepu z produktami serwisu Zmarnowanyurlop.pl

(wersja trzecia, 31 grudnia 2022 r.)

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep z produktami serwisu Zmarnowanyurlop.pl, dostępny pod adresem internetowym https://zmarnowany-urlop.pl jest prowadzony przez Bartosza Kempę, radcę prawnego prowadzącego Kancelarię Prawną KEMPA I WSPÓLNICY z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 104 lok. 50, wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m. st. Warszawę pod nr 526918, posiadającego nr NIP: 739-241-73-12 („Sprzedawca”).
 2. Niniejszy regulamin stosuje się do całości stosunków pomiędzy Klientami, zawierającymi umowy sprzedaży produktów ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu z produktami serwisu Zmarnowanyurlop.pl, w tym do trybu i zasad zawierania umów za pośrednictwem sklepu, a Sprzedawcą.
 3. Każdorazowo stronami umów są: Sprzedawca oraz Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu.
 4. Regulamin określa zasady i tryb zawierania z Klientem umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu z produktami serwisu Zmarnowanyurlop.pl.

§ 2

Definicje

 1. Sprzedawca– Bartosz Kempa, radca prawny prowadzący Kancelarię Prawną KEMPA I WSPÓLNICY z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 104 lok. 50, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m. st. Warszawę pod nr 526918, posiadający nr NIP: 739-241-73-12.
 2. Klient– każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep z usługami produktami Zmarnowanyurlop.plSklep– sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zmarnowany-urlop.pl.
 4. Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin– niniejszy regulamin Sklepu z produktami serwisu Zmarnowanyurlop.pl.
 6. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia– interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy sprzedaży, w tym sposobu realizacji Produktów i płatności.
 8. Wirtualny koszyk– element oprogramowania Sklepu , w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności rodzaju i/lub ilości Produktów.
 9. Produkt – dostępny w Sklepie przedmiot świadczenia Umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 10. Umowa sprzedaży– umowa o świadczenie usług i/lub umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym i/lub umowa, której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana przez Sprzedawcę według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (stosownie do cech Produktu będącego jej przedmiotem), zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego i związana z  umową o udział w imprezie turystyczne w rozumieniu ustawy z 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych i dotyczącą wyłącznie jednej rezerwacji (tj. objętej jedną umową, jednym numerem rezerwacji, etc.).
 11. RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 12. Przelewy24– system umożliwiający dokonywanie przez Klienta zapłaty na rzecz Sprzedającego z wykorzystaniem usług świadczonych Klientowi przez instytucje pośredniczące zorganizowany przez PayPro Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 13. Biuro Podróży– przedsiębiorca turystyczny, czyli organizator turystyki, przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, agent turystyczny lub dostawca usług turystycznych, będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1)1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo prowadzący działalność odpłatną, o którym mowa w ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 14. Premia Za Sukces– dodatkowe wynagrodzenie przysługujące Sprzedawcy od Klienta jako 20 proc. premia od wyegzekwowanych od Biura Podróży środków finansowych (i/lub wartości voucherów, kodów rabatowych) w związku z realizacją Produktu. Sprzedawca jest uprawniony do jej pobrania od Klienta nie wcześniej niż po otrzymaniu od Biura Podróży środków finansowych (i/lub voucherów, kodów rabatowych, etc.) na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa i/lub informacji od Biura Podróży o przesłaniu środków finansowych (i/lub voucherów, kodów rabatowych, etc.) bezpośrednio na konto /adres Klienta.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

 1. Adres Sprzedawcy: Bartosz Kempa, Kancelaria Prawna KEMPA I WSPÓLNICY z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 104 lok. 50.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@zmarnowanyurlop.pl.
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 571 301 591.
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu i numeru telefonu wskazanych w Regulaminie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00.

§ 4

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Google Chrome 3.0 lub nowsza, Opera 9 lub nowsza, Safari 5 lub nowsza, Internet Explorer 9.0 lub nowsza, Mozilla FireFox 3.0 lub nowszawłączenie w przeglądarce apletów Java, JavaScript, Cookies;  posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail); minimalne wymagania odnośnie systemu operacyjnego: Windows 95 lub nowszy, Linuks, Mac OS 9; program Adobe Acrobat Reader oraz pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
 2. Obowiązkiem Klienta przed korzystaniem ze Sklepu jest sprawdzenie, czy posiadany przez niego sprzęt komputerowy spełnia wymogi techniczne określone w Regulaminie.

§ 5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub przyczyny uniemożliwiające prawidłowe korzystanie z zakupionych przez Klienta Produktów, w tym za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w Sklepie możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia, w szczególności identyfikację Klienta oraz przedmiotu Zamówienia.
 3. Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu, a w szczególności:
 • zgoda Klienta na rozpoczęcie przez Sprzedawcę realizacji świadczenia objętego Umową sprzedaży niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży oraz
 • akceptacja przez Klienta utraty prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży a także
 • zobowiązanie się Klienta do zapłaty Sprzedawcy Premii Za Sukces (o ile Biuro Podróży zapłaci jak w § 2 pkt 14) oraz
 • zobowiązanie się Klienta do udzielenia Sprzedawcy pełnomocnictwa do pobrania od Biura Podróży środków finansowych (i/lub voucherów, kodów rabatowych, ) w imieniu Klienta nie później niż po wezwaniu od Sprzedawcy.

4. Ceny Produktów podane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniającymi każdorazowo należny 23 proc. podatek VAT).

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”,
 2. (opcjonalnie) po dodaniu wybranego Produktu do Wirtualnego koszyka użytkownik może wrócić do Sklepu i wybrać dodatkowe Produkty,
 3. po dodaniu wszystkich Produktów kliknąć przycisk „przejdź do formularza zamówienia”,
 4. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia i wpisać dane do faktury,
 5. kliknąć przycisk „kupuję i płacę”, zaakceptować zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego check box’a i dokonać płatności ceny ryczałtowej Produktu w systemie Przelewy24 wybraną metodą.

§ 7

Wykonanie Umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z §§ 5 i 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która to wiadomość zawiera potwierdzenie przyjęcia opłaty. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail od Sprzedawcy zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 8

Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. Klienta będącego Konsumentem w relacji ze Sprzedającym obowiązują zapisy Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 2. W szczególności, Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy przez Klienta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na następujący adres Sprzedawcy: Bartosz Kempa, Kancelaria Prawna KEMPA I WSPÓLNICY z siedzibą w Warszawie (02-367), ul. Grójecka 104 lok. 50.
 3. Sprzedawca gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient ma obowiązek zapłaty za świadczenia zrealizowane przez Sprzedawcę do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu zrealizowania świadczenia.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta będącego Konsumentem, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana przez Sprzedawcę według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, i który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 6. Stronom nie przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy, jednakże w przypadku gdy Klientem jest Konsument, zachowuje on swoje uprawnienia wynikające z zapisów Ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w tym prawo do odstąpienia od Umowy w terminach przewidzianych w ww. ustawie.

§ 9

Reklamacja i gwarancja

 1. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi Produkt wolny od wad, przy czym ponosi odpowiedzialność wyłącznie za niezachowanie należytej staranności w wykonaniu Produktu objętego Umową sprzedaży.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje osiągnięcia określonych rezultatów działań podjętych w związku z dostarczonym Produktem, w szczególności rezultatów postępowań podejmowanych wobec podmiotów trzecich, postępowań prowadzonych przed organami państwa lub sądami, rezultatów negocjacji z podmiotami trzecimi, ani też rezultatów gospodarczych.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje Klienta, skutki takich decyzji ani też szkody wynikłe z działań Klienta lub jego innych doradców, w tym za dostarczenie Sprzedawcy niekompletnych lub nieprawdziwych informacji lub dokumentów na etapie poprzedzającym Zamówienie lub kolejnym (stosownie do cech zamawianego Produktu).
 4. Klient zobowiązuje się współdziałać ze Sprzedawcą, tzn. zgodnie z treścią Umowy sprzedaży oraz wybranym Produktem i w sposób odpowiadający ich celowi społeczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia społecznego w celu umożliwienia Sprzedawcy prawidłowego wykonania świadczeń objętych umową (w szczególności obejmuje to rzetelne przedstawienie stanu sprawy, identyfikację zaangażowanych w nią osób, współdziałanie przy gromadzeniu i weryfikowaniu dokumentów i dowodów, utrzymywanie kontaktu, etc.).
 5. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu lub samego procesu zakupowego. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres mailowy Sprzedawcy kontakt@zmarnowanyurlop.pl.
 6. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji.

§ 10

Dane osobowe, pliki cookies w Sklepie internetowym

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://zmarnowany-urlop.pl/polityka-prywatności.
 2. Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem  https://zmarnowany-urlop.pl/polityka-cookies.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w drodze wiadomości przesłanej za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta, RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sądem właściwym do dochodzenia wszelkich roszczeń wynikających z ogółu stosunków łączących Sprzedawcę oraz Klienta, w tym do roszczeń wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.